‘ಕಪಿಲಾಶ್ರಮ’ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ‘ವಸಂತ ಪೂಜೆ’

Leave a Reply