ಟ್ರಸ್ಟೀ ಬೋರ್ಡ್

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಭಟ್

ಮಹಾಪೋಷಕರು

ನಯನ ಅಚ್ಚುತ ಮುಡೆತಾಯ

ಆಡಳಿತಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ಶಿವರಾಮ ಪಿ

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ಶಿವರಾಮ ಶರ್ಮ

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ರಘುರಾಜ ಕೆ ಎಮ್

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ