ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 13th, 2012

॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥   ॥ ದೋಹಾ ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿ ಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥   ॥ ಚೌಪಾಈ ॥ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ […]