ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್

ಮಹಾಪೋಷಕರು

ನನ್ಯ ಅಚ್ಯುತ ಮೂಡೆತ್ತಾಯ

ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ 

ಶಿವರಾಮ ಪಿ 

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ  

ಶಿವರಾಮ ಶರ್ಮ

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ರಘುರಾಜ ಕೆ ಎಮ್

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

ಧರ್ಮಧರ್ಶಿ